गीता अध्याय बहारदार

गीता अध्याय बहारदार. वाचनीय, सोप्या भाषेत…… संपादक व भाषांतरकार यांचे खास अभिनंदन.

संपादकांस एक नम्र निवेदन व विनंती:

मुख्य आर्टिकलसोबत ’जाता जाता’ आल्याने रसिकांचे लक्ष द्विधा होते व त्यांचे प्रतिसाद ना मुख्य लेखाला, ना ’जाता जाता’ला मिळतात.

माझ्या कविताही जेव्हां एका वेळी एकाहून अधिक प्रकाशित झाल्या तेव्हांही असेच झालेले आढळले.

मुख्य लेख तर मैत्रीचे विशेष आकर्षण असतो. जर ’जाता-जाता’ही असाच महत्वाचा असेल तर (आपले वाचक बिझी असल्याने) दोन ऐवजी एका प्रतिसादावरच विचारप्रक्रिया थांबेल असे (मला) वाटते.

याकरीता एकतर ’जाता जाता’ मध्ये काही हलकेफुलके लेखन (जसे एखादा चुटका, विनोद) असावे,

किंवा

जर ’जाता जाता’ महत्वाचेच असायचे असेल तर मुख्य लेखाचा एखादा दिवस कमी करून तो कार्यकाल जाता जाताला द्यावा.

ही आपली माझी एक विनंती. आपण व इतर सर्व काय विचार करता तो महत्वाचा.

कळावे,

आपला,

प्रद्युम्नसंतु

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

गीता अध्याय बहारदार

गीता अध्याय बहारदार. वाचनीय, सोप्या भाषेत…… संपादक व भाषांतरकार यांचे खास अभिनंदन.

संपादकांस एक नम्र निवेदन व विनंती:

मुख्य आर्टिकलसोबत ’जाता जाता’ आल्याने रसिकांचे लक्ष द्विधा होते व त्यांचे प्रतिसाद ना मुख्य लेखाला, ना ’जाता जाता’ला मिळतात.

माझ्या कविताही जेव्हां एका वेळी एकाहून अधिक प्रकाशित झाल्या तेव्हांही असेच झालेले आढळले.

मुख्य लेख तर मैत्रीचे विशेष आकर्षण असतो. जर ’जाता-जाता’ही असाच महत्वाचा असेल तर (आपले वाचक बिझी असल्याने) दोन ऐवजी एका प्रतिसादावरच विचारप्रक्रिया थांबेल असे (मला) वाटते.

याकरीता एकतर ’जाता जाता’ मध्ये काही हलकेफुलके लेखन (जसे एखादा चुटका, विनोद) असावे,

किंवा

जर ’जाता जाता’ महत्वाचेच असायचे असेल तर मुख्य लेखाचा एखादा दिवस कमी करून तो कार्यकाल जाता जाताला द्यावा.

ही आपली माझी एक विनंती. आपण व इतर सर्व काय विचार करता तो महत्वाचा.

कळावे,

आपला,

प्रद्युम्नसंतु

Posted in Uncategorized | Leave a comment

गीता अध्याय बहारदार

गीता अध्याय बहारदार. वाचनीय, सोप्या भाषेत…… संपादक व भाषांतरकार यांचे खास अभिनंदन.

संपादकांस एक नम्र निवेदन व विनंती:

मुख्य आर्टिकलसोबत ’जाता जाता’ आल्याने रसिकांचे लक्ष द्विधा होते व त्यांचे प्रतिसाद ना मुख्य लेखाला, ना ’जाता जाता’ला मिळतात.

माझ्या कविताही जेव्हां एका वेळी एकाहून अधिक प्रकाशित झाल्या तेव्हांही असेच झालेले आढळले.

मुख्य लेख तर मैत्रीचे विशेष आकर्षण असतो. जर ’जाता-जाता’ही असाच महत्वाचा असेल तर (आपले वाचक बिझी असल्याने) दोन ऐवजी एका प्रतिसादावरच विचारप्रक्रिया थांबेल असे (मला) वाटते.

याकरीता एकतर ’जाता जाता’ मध्ये काही हलकेफुलके लेखन (जसे एखादा चुटका, विनोद) असावे,

किंवा

जर ’जाता जाता’ महत्वाचेच असायचे असेल तर मुख्य लेखाचा एखादा दिवस कमी करून तो कार्यकाल जाता जाताला द्यावा.

ही आपली माझी एक विनंती. आपण व इतर सर्व काय विचार करता तो महत्वाचा.

कळावे,

आपला,

प्रद्युम्नसंतु

Posted in Uncategorized | Leave a comment

anudini Feb 4,5,6 is wonderful

Articles on Edison and AC/DC are good

resources of valuable information.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Yeshwant Karnik’s story

Heart rending wonderful story.

congratss on inauguration of anudini. It will go long way.

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.
Posted in Uncategorized | 1 Comment